Prologue_b3.jpg
Prologue_a5.jpg

(Prologue art by Mike Yakovlev)